Паспорт проекту

Назва проекту:
Використання Інтернет та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив та становлення інноваційної особистостості
 
Напрямок проекту:
Науково-дослідницький
 
Науковий керівник: Ватковська Марина Григорівна
проректор з наднових систем навчання та комунікації, завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО кандидат філософських наук
 
Відповідальний керівник: Лук'янець Людмила Петрівна
директор «Навчально-виховного комплексу № 36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю-дошкільний 
навчальний заклад» Дніпропетровської  міської ради
 
Статус проекту: областний
 
Термін проекту: 01.09.2011 – 31.12.2016 рр.
 
Вид проекту за метою і характером проектної діяльності: науково – дослідницький 
 
Вид проекту за характером контактів: колективний
 
Актуальність проекту: На сучасному етапі інтенсивне впровадження
інформаційно – комунікаційних технологій у сфері освіти є національним пріоритетом.
Освітнє середовище школи, побудоване засобами єдиного інформаційно – освітнього простору та Інтернет – технологій відповідає стратегічному реформуванню сучасної освіти щодо входження її до Європейського інформаційного освітнього простору.
ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського розвитку, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічногоі соціального поступи держави. Процеси у суспільстві, обумовлені переходом від індустріального до інформаційного, викликають необхідність трансформацій, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльностіпід впливом інформаційних технологій. Інформаційне суспільство – суспільство духовного та інтелектуального розвитку людини. Тому в осмисленні духовної еволюції особливе місце займає дослідження становлення нових ціннісних орієнтацій інноваційної особистості під впливом новітніх інформаційних технологій.
Інноваційний шлях розвитку суспільства, на який стала наша держава, можливо забезпечити лише сформувавши покоління людей, які мислять і діють по – інноваційному, які є конкурентоспроможними на ринку праці, звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її самостійності у прийнятті рішень, комунікативних здібностей, культури мислення, інформаційної культури, здатності особистості навчатися протягом життя, отримувати вміння, переробляти інформацію, одержувати з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.
Одним із можливих напрямків реалізації становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових є створення компетентністно – орієнтованої освітньої системи розвитку особистості, яка передбачає розвиток високоінтелектуальної, компетентної, життєтворчої особистості з громадянською позицією, здатної до прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності.
 
Гіпотеза проекту: Єдиний інформаційно-освітній простір та Інтернет – технології мають великий освітній потенціал та забезпечують умови для розвитку інноваційної особистості ХХІ століття і утвердження нового рівня якості освіти, ефективно впливають на процес становлення компетентнісно-орієнтованої освітньої системи розвитку учнів.
 
Мета проекту:створення інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи розвитку особистості ХХІ століття, яка сприяє саморозвитку особистості учнів та формуванню їх життєвої компетентності засобами Інтернет-технологій та єдиного інформаційно-освітнього простору. Одержання нової якості освіти на основі впровадження ІКТ. Інтеграція учасніків навчально-виховного процесу в єдиний інформаційно-освітній простір.
 
Головне завдання проекту:
Ø     Проаналізувати стан розробки, апробації та впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у   навчально – виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в педагогічній науці та практиці;
Ø     Розробити і експериментально перевірити напрямки використання інформаційних технологій в системі роботи школи та критерії оцінювання ефективності функціонування єдиного інформаційного простору та Інтернет – технологій; провести експериментальне дослідження за етапами :
а) підготовчий (пошуково – теоретичний) (2011 – 2012 н.р.)
б) концептуально-діагностичний (2012 – 2013 н.р.)
в) формувальний (2013 – 2014 н.р.)
г) узагальнюючий (2014 – 2015 н.р)
д) корегувальний (2015 – 2016 н.р.)
Ø     Організувати моніторинг функціонування досліджувальної системи роботи школи в єдиному інформаційно – освітньому просторі міста і області;
Ø     Провести системну інтеграцію освітнього простору школи з ІКТ;
Ø     Виявити тенденції і закономірності раціонального і ефективного використання інформаційно – комунікаційних технологій як головного пріоритету поліпшення якості освітнього простору у навчально – виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіти;
Ø     Сформувати інформаційну культуру учнів і вчителів;
Ø     На основі ІКТ здійснити інтенсифікацію всіх рівнів                  навчально – виховного процесу школи в аспекті підвищення його ефективності та якості;
Ø     Побудовати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному учню і вчителю власну траєкторію саморозвитку;
Ø     Створити інноваційну компетентнісно-орієнтовану освітнью систему розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет-технологій та єдиного інформаційно-освітнього простору на базі профільного економічного навчального закладу;
Ø     Розробка і апробація електронних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу з учнями.
 
Коротке викладення суті проекту: науково-педагогічне дослідження полягає у створенні інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами єдиного інформаційно-освітнього просторута Інтернет і медіа-освітніх технологій.
 
Шляхи реалізації, окреслені на перспективу:
1.     Розробка нового змісту освіти;
2.     Створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-комунікативних технологій;
3.     Поліпшення якості освіти як необхідної умови формування інформаційного суспільства;
4.     Впровадження в навчально – виховний процес та інформаційно – управлінську діяльність комп’ютерних технологій;
5.     Розробка нових ефективних форм управлінської діяльності;
6.     Оновлення змісту, форм і методів викладання предметів навчального плану на основі інформаційно-комунікативних технологій та  Інтернет – простору;
7.     Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно – комунікативних технологій у навчально – виховному процесі;
8.     Створення системи дистанційного навчання для учнів школи;
9.     Забезпечення належних умов для входження до єдиного інформаційного освітнього простору міста та області;
10.    Створення умов для розвитку в учнів інформаційної культури, яка відповідає новим вимогам становлення особистості ХХІ століття;
11.    Становлення компетентнісно – орієнтованого інноваційного освітнього простору школи;
12.    Стовідсоткове забезпечення школи сучасними навчальними комп’ютерними засобами навчання та програмними продуктами.
 
План дій:
1. Підготовчий етап (2011 – 2012 н.р.)
Ø     визначення та наукове обгрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;
Ø     вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи;
Ø     налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальної роботи;
Ø     діагностика готовності вчителів до інноваційної педагогічної діяльності;нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи;
Ø     формування творчих груп за темами дослідження;
Ø     складання програми дослідно-експериментальної роботи;
Ø     аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань;
Ø     визначення стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до використання Інтернет – ресурсу у навчально-виховному процесі;
Ø     участь у обласних педагогічних читаннях на тему «Освітні інформаційні технології: еволюція до нової якості освіти»;
Ø     проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічного колективу загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов'язанихіз використанням Інтернет- та медіа освітніх технологій;
Ø     підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.
 
2. Концептуально-діагностичний етап (2012 – 2013 н.р.)
Ø     удосконалення критеріїв, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різних аспектів їхньої діяльності в інформаційному просторі;
Ø     проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення обізнаності з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб'єктів навчально-виховного процесу до використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø     проведення першого етапу діагностики рівня інформаційної культури та ставлення учнів до впровадження в школі інновацій із застосуванням Інтернет та медіаосвітніх технологій;
Ø     проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу;
Ø     розроблення програм тренінгових, семінарських і практичних занять для педагогів щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі, виховній роботі, проектній діяльності;
Ø     проведення засідань творчих робочих груп щодо організації мережевої співпраці через телекомунікаційні конкурси, проекти, спільні дослідження;
Ø     стаорення електороних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту і поширення кращого педагогічного досвіду;
Ø     проведення установчих семінарів-практикумів для педагогів навчального закладу з метою ознайомлення їх з особливостями технології впровадження інновацій, пов'язаних із використанням Інтернет-та медіа освітніх технологій;
Ø     підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.
 
3. Формувальний етап (2013 – 2014 н.р.)
Ø     розробка регіональної концепції розвитку школи інформаційного суспільства, стратегії підготовки педагогічних колективів і ьатьків до впровадження Інтернет-технологій та медіаосвітніх інновацій;
Ø     розробка регіональної програми взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів та установ і закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, громадських організацій, щодо розвитку системи використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів, організації мережевої взаємодії, телекомунікаційних проектів;
Ø     створення регіонального банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладення предметів;
Ø     розроблення навчально-методичних комплексів для підготовки і підвіщення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø     створення діагностичних методикдля дослідження рівня інформаційної культури школярів;
Ø     проведення комплексної діагностики психологічної готовності ноауково-педагогічних колективів вищої школи до участі в дослідно-експериментальній роботі;
Ø     участь у обласній науково-практичній конференції з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø     проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов'язаних із використанням Інтернет- та медіаосвітніх технологій;
Ø     підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.
 
4. Узагальнюючий етап (2014 – 2015 н.р.)
Ø     організація заходів з підвіщення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі в системі післядипломної освіти;
Ø     здійсненняпідсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб'єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії;
Ø     статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток інформаційної культури особистості в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів і в сім'ї;
Ø     аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту;
Ø     узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø     розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту;
Ø     участь у міжнародній науково-практичній конференції з проблем використання Інтернет-технологій та технологій спільної діяльності у навчально-виховному процесі.
 
5. Корегувальний етап (2015-2016 н.р.)
Ø     вдосконалення регіональної програми взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів та установ і закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, громадських організацій, щодо розвитку системи використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів, організації мережевої взаємодії, телекомунікаційних проектів;
Ø     проведення циклу регіональних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø     поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.
 
Кінцевий результат:
·    Створення інноваційної компетентнісно – орієнтованої освітньої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет – технологій та єдиного інформаційно – освітнього простору;
·    Упровадження сучасних технологій в освітній процес;
·    Зростання професійної компетентності педагогічного колективу школи в плані інформаційної культури;
·    Створення компетентнісно – орієнтованого інноваційного освітнього простору школи;
·    Створення на базі школи лабораторії інформаційних технологій;
·    Активізація пізнавальних інтересів учнів через використання ІКТ на уроках та в позаурочний час;
·    Розробка і апробація електроних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу з учнями.