Концепція розвитку

Концепція

розвитку комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад»                               

                                               Дніпровської міської ради                                       

на 2013 – 2018 роки

Загальні положення

Концепція розвитку освіти у НВК № 36 розроблена відповідно до Конституції України і законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», Концепції профільного навчання, Концепції цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та інших нормативно-правових документів, які регулюють направляють та визначають головні аспекти і напрямки системи розвитку національної освіти.

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

Освіта – це особлива сфера, яка покликана творити нову людину – свідомого громадянина незалежної України з активною життєвою позицією, готовністю до трудової діяльності і творчого мислення, сформованими потребами до взаємин з іншими людьми, самоповаги і самовдосконалення. Така освіта – гарантія прогресивного розвитку нашого суспільства, його політичного і економічного благополуччя.

Інноваційний шлях розвитку, на який стала наша держава, можливо забезпечити лише сформувавши покоління людей, які мислять і діють по інноваційному, які є конкурентоспроможними на ринку праці.

Освітнє середовище школи, побудоване засобами єдиного інформаційно-освітнього простору та Інтернет – технологій відповідає стратегічному реформуванню сучасної освіти щодо входження її до Європейського інформаційного освітнього простору.

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського розвитку, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу держави. Інформаційне суспільство – суспільство духовного та інтелектуального розвитку людини. Тому в осмисленні духовної еволюції особливе місце займає дослідження становлення нових ціннісних орієнтацій інноваційної особистості під впливом новітніх інформаційних технологій.

Основними ознаками освітньої системи інформаційного суспільства є створення нових знань, структурне та змістовне оновлення процесу навчання.

Інформатизація освіти є не лише наслідком, але і стимулом розвитку нових інформаційних технологій, сприяє прискореному соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.

Формування навичок використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, основ комунікаційної культури, уміння адаптуватися в умовах стрімкої зміни інформаційних потоків і технологій є неодмінною вимогою сучасного ринку праці.

На концептуальному рівні профільне навчання визначається як один із шляхів забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

НВК № 36 здійснює освітню діяльність за суспільно-гуманітарним напрямком, реалізуючи економічний навчальний профіль в аспекті неперервності економічного навчання учнів школи – комплексу, яка охоплює всі ланки навчально-виховного процесу в школі.

Місія економічної освіти згідно з Концепцією розвитку економічної освіти в Україні – це розвиток і використання економічних знань для формування творчої особистості, підвищення життя українського народу і розвитку суспільства, а економіка – це наука, яка вчить гармонізувати матеріальні потреби і творчі пошуки людини, тому економічні знання набули такої популяризації в сучасній школі.

Актуальним завданням модернізації сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала нашим дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому.

Визначальним аспектом роботи школи –комплексу є реалізація дій проекту «Обдарована дитина», головним завданням якого є забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованої дитини як важливого чинника створення умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації.

Мета, завдання, принципи.

НВК № 36 – це інноваційний, експериментальний та профільний навчальний заклад І – ІІІ ступеня із дошкільним відділенням. В основі концепції та програми розвитку школи-комплексу закладена нова філософія освіти, суть якої полягає в тому, що освіта в сучасному суспільстві має бути спрямована на всебічний розвиток особистості упродовж шкільного та подальшого життя людини.

Трансформації в освіті призвели до зміни її базової парадигми, а саме: необхідність переходу від навчання знань, умінь і навичок до навчання здатності навчатися та самовдосконалюватися. В процесі навчання особистість творить саму себе і своє життя. Основними ознаками освітньої системи інформаційного суспільства є створення нових знань, структурне та змістовне оновлення процесу навчання.

Метою Концепції є:

 1. Створення інноваційної освітньої компетентнісно - орієнтованої системи розвитку особистості ХХІ століття, яка сприяє саморозвитку особистості учнів та формуванню їх життєвої компетентності.
 2. Зростання рівня професійної компетентності та творчої майстерності педагогів, удосконалення їх фахового рівня та створення сприятливих умов для забезпечення саморозвитку та самовдосконалення творчої особистості педагога, що веде до зростання якості освітнього простору школи.
 3. Одержання нової якості освіти на основі впровадження ІКТ.
 4. Забезпечення пріоритетності системи пошуку навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника створення, умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації.
 5. Становлення інноваційної особистості ХХІ століття та утвердження нового рівня якості освіти на основі створення єдиного інформаційно-освітнього простору закладу.
 6. Створення умов для особистісного розвитку і творчої реалізації прав дитини на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, профільної підготовки з предметів техніко-економічного напрямку  для учнів І – ІІІ ступенів, а також здійснення ранньої педагогічної взаємодії з майбутніми учнями (дітьми дошкільного віку 4-5 років) для реалізації принципу наступності у навчально-виховному процесі школи-комплексу.

Головними завданнями 

Концепції розвитку НВК № 36 є:

в аспекті навчання

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу до педагогічного процесу, з урахуванням індивідуальності особистості учнів;
 • забезпечення повноцінної реалізації профільного навчання для учнів навчально-виховного комплексу;
 • розробка і впровадження у практику роботи навчально-виховного комплексу нового змісту освіти та інноваційний педагогічних технологій;
 • створення відповідальної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації  якісного навчально-виховного процесу у школі-комплексі;
 • модернізація системи освіти школи-комплексу з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі;
 • здійснення комплексної інформатизації освіти закладу через створення інформаційно-навчального середовища, вдосконалення роботи щодо запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес;
 • збереження суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї;
 • запровадження проведення освітнього моніторингу згідно зробленої технологічної карти.

в аспекті розвитку особистості

 • формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, розкриття та сприяння реалізації творчих здібностей та обдарувань учнів з метою життєтворчості особистості;
 • формування людини нового покоління, людини інтелектуальної, творчої, ініціативної і самостійної, з почуттям національної гідності; підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток особистості учнів, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, пошукової та експериментальної роботи;
 • сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім’ї.

в аспекті виховання особистості

 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України,  державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуттям власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії. свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад фізичного способу життя, збереження і зміцнення психічного здоров’я;
 • в основу освітньої діяльності навально-виховного комплексу покладено три чинники – інтелект, духовність, самовизначення.

Шляхи впровадження

Реалізація Концепції передбачає комплексне розв’язання питань, пов’язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним та кадровим забезпеченням розвитку системи освіти у НВК № 36, а саме:

 • розробка і реалізація в дії направляючих концепцій і проектів, які покладені в основу життєдіяльності школи-комплексу (концепція науково-методичної діяльності педагогічного колективу, концепція економічної шкільної освіти, проект «Творча обдарованість», проект «Виховуємо особистість ХХІ століття», проект «Крок за кроком до життєвої компетентності», проект «Використання Інтернет та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості, проект «Дошкільне виховання в рамках школи-комплексу», Концепція розвитку школи, Програма розвитку школи);
 • розробка нового змісту освіти;
 • створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-комунікативних технологій;
 • розробка нових ефективних форм управлінської діяльності;
 • інтеграція учасників навчально-виховного процесу в єдиний інформаційно-освітній простір;
 • оновлення змісту, форм і методів викладання предметів навчального плану на основі використання ІКТ та Інтернет простору та запровадження інноваційних новітніх технологій навчання і виховання учнів;
 • створення системи дистанційного навчання для учнів закладу;
 • становлення компетентнісно – орієнтованого інноваційного освітнього простору школи;
 • укріплення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи;
 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педкадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі;
 • охоплення системою профільної неперервної економічної освіти всіх ланок навчально-виховного простору школи;
 • створення якісних умов для залучення до навчання обдарованих дітей району і міста;
 • реалізація парадигми освіти , яка поєднує знаннєву, діяльнісну та ціннісно-орієнтаційну складові змісту освіти;
 • домінанту навчально-виховногопроцесу щодо створення інноваційної освітньої моделі компетентнісно-орієнтованого навчального закладу спрямувати на дитину як на творця і проектувальника власного життя;
 • психолог-педагогічний супровід розвитку особистості ХХІ століття;
 • розробка нових підходів до навчання, виховання і розвитку творчої особистості, які забезпечують умови для життєвого самовизначення та самореалізації кожного учня школи;
 • Ріст професійного рівня педагогічного колективу;
 • Реалізація в дії акмеологічного-компетентнісної моделі вчителя та життєтворчої моделі випускника школи;
 • утвердження здоров’язберігаючого освітнього простору школи в аспекті духовного, психологічного, соціального і фізичного здоров’я;
 • розробка та апробація інноваційних експериментальних посібників, методик навчання, авторських програм, спецкурсів та методичних доробок вчителів;
 • створення педагогічного колективу однодумців з позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної взаємодії та інноваційного пошуку;
 • використання інноваційних технологій проведення уроку як засобу розвитку креативності особистості учня й учителя;
 • залучення громадськості, батьків та учнів до формування освітньої політики школи-комплексу;
 • об’єднання зусиль всіх учасників освітнього простору школи: учнів, вчителів, громадськості та державних установ щодо створення школи радості і задоволення освітніх потреб для учнів, школи спокою та реалізації надій і впевненості на майбутнє своїх дітей – для батьків і школи творчості – для вчителів;
 • утвердження неповторності і цінності особистості дитини;
 • формування вчителя нового покоління – педагога дослідника і педагога науковця, шляхом залучення всіх вчителів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності на основі глибокого діагностування та їх рівня професійної майстерності;
 • розробка та апробація електронного контенту для організації навчально-виховного процесу з учнями;
 • стовідсоткове забезпечення школи сучасними навчальними комп’ютерними засобами навчання та програмними продуктами;
 • виховання демократичної культури та громадянської свідомості учнів засобами дитячого самоврядування.

Очікувані результати

 • Утвердженню інноваційної освітньої моделі компетентнісно – орієнтованого навчального закладу економічного профілю, розробка нових підходів до навчання, виховання та розвитку творчої особистості, що забезпечує умови для життєвого самовизначення та самореалізації кожного учня школи.
 • Створенню інноваційної компетентнісно-орієнтованої освітньої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет технологій та єдиного інформаційно-освітнього простору.
 • Запровадженню сучасних інноваційних та експериментальних технологій навчання в освітній простір школи.
 • Розробці та апробація електронних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу з учнями школи, авторських програм, спецкурсів та підручників.
 • Утвердженню професійної акмеологічно-компетентнісної моделі вчителя та життєтворчої моделі випускника школи.
 • Вихованню демократичної культури та громадської свідомості учнів засобами дитячого самоврядування.
 • Утвердженню здоров’язберігаючого  освітнього простору школи в аспекті духовного, психічного, соціального та фізичного здоров’я.
 • Розробці нового змісту освіти щодо реалізації освітньої парадигми, яка поєднує знаннєву, діяльнісну та ціннісно-орієнтаційну складові змісту освіти.

Фінансове забезпечення

Фінансування виконання Концепції розвитку освіти  НВК № 36 здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів місцевого самоврядування та коштів громадських і благодійних фондів.