Статут освітнього закладу

    СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 36

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

                       

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради,   зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, розпорядження від 27.06.1997 р. № 652 – р, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради, рішення від 23.10.2003 р. № 2965, перереєстрованого 19.10.2009 року № 12241050001047761, ідентифікаційний номер 26459167.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 36 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО  ПРОФІЛЮ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад      І – ІІІ ступеня із дошкільним відділенням (І ступінь – початкова школа,    ІІ ступінь – основна школа та ІІІ ступінь – старша школа з техніко-економічним профілем навчання), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, розпорядження       № 652 – р від 27.06.1997 р., перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради, рішення від 23.10.2003 р. № 2965, перереєстрований 19.10.2009 року № 12241050001047761, знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.         Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  № 36 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

49064

м. Дніпро

проспект Сергія Нігояна, 57

тел. 374 – 47 – 53, 374 – 43 – 60

1.3.         КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  № 36 «СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, коротка назва КЗО «НВК № 36» ДМР (далі – навчально-виховний комплекс) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4.         Власником навчально-виховного комплексу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської Ради.

1.5.         У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

1.6.         У навчально-виховному комплексі запроваджено техніко-економічний профіль навчання (наказ № 601 – а від 29.08. 1995 р. п. 1.3. Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації), з профільним здобуттям знань понад обов’язковий загальноосвітній рівень з математики, інформатики та економіки.

   Відповідно до матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення у навчально-виховному комплексі може бути запроваджено профільне навчання за іншими напрямками.

1.7.         Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, де визначена стратегічна мета української освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010 року № 778, власним Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність освітніх установ держави.

1.8.         Головною метою навчально-виховного комплексу є створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учнів, їх прав на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, профільної підготовки з предметів техніко-економічного напрямку для учнів І – ІІІ ступенів, а також здійснення ранньої педагогічної взаємодії з майбутніми учнями (дітьми дошкільного віку 4 – 6 років) для реалізації принципу наступності у навчально-виховному процесі школи-комплексу.

1.9.         Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

навчання:

-           забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-           здійснення особистісно-орієнтованого підходу до педагогічного процесу, з урахуванням індивідуальності особистості учнів;

-           забезпечення повноцінної реалізації профільного навчання для учнів навчально-виховного комплексу;

-           розробка і впровадження у практику роботи навчально-виховного комплексу нового змісту освіти та інноваційний педагогічних технологій;

-           створення відповідальної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації  якісного навчально-виховного процесу у школі-комплексі.

розвиток особистості

-           формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, розкриття та сприяння реалізації творчих здібностей та обдарувань учнів з метою життєтворчості особистості;

-           формування людини нового покоління, людини інтелектуальної, творчої, ініціативної і самостійної, з почуттям національної гідності; підготовленої до професійного самовизначення;

-           розвиток особистості учнів, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-           залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, пошукової та експериментальної роботи.

виховання особистості

-           виховання громадянина України;

-           виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-           формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-           реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-           виховання в учнів поваги до Конституції України,  державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуттям власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії. свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-           виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад фізичного способу життя, збереження і зміцнення психічного здоров’я.

1.10.    В основу освітньої діяльності навчально-виховного комплексу покладено три чинники – інтелект, духовність, самовизначення, національна гідність.

1.11.    Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

                      -           реалізацію головних завдань, визначених Законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту";

-           організацію процесу навчання;

-           безпечні умови освітньої діяльності та створення позитивного психологічного мікроклімату;

-           дотримання державних стандартів освіти;

-           дотримання фінансової дисципліни;

-           дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами:

-           повноцінну реалізацію профільного навчання техніко-економічного напрямку;

-           якість надання освітніх послуг як запоруки самореалізації особистості;

-           створення здоров’язберігаючого освітнього простору школи в аспекті духовного, психічного, соціального та фізичного здоров’я учнів та вихованців;

-           демократизацію укладу шкільного життя;

-           компетентнісно-орієнтований підхід до формування змісту освіти, технологій навчально-виховного процесу та розробки освітніх проектів і програм;

-           виховання конкурентноздатної особистості з інноваційним стилем мислення та громадської свідомості;

-           професіоналізм і компетентність педагогічного колективу школи-комплексу;

-           створення якісних умов для залучення до навчання обдарованих дітей району і міста;

-           залучення громадськості, батьків та учнів до формування освітньої політики школи-комплексу;

-           створення позитивного іміджу сучасного навчального закладу.

1.12. Навчально-виховний комплекс має право:

-           самостійно приймати рішення щодо здійснення експериментальної  

діяльності різних рівнів, передбаченою чинним законодавством;

-           самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, нормативними документами про освіту та власним Статутом;

-           користуватися пільгами, що передбачені державою для наукове-освітніх та експериментальних навчальних закладів;

-           проходити в установленому порядку державну атестацію та ліцензування;

-           визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-           визначати варіативну частину навчального плану навчально-виховного комплексу, розробляти, затверджувати, погоджувати із власником і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

-           в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-           спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-           використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-           отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-           залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні    надходження у порядку визначеному законодавством України;

-           розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-           визначати контингент учнів;

-           організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів і фахівців;

-           створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної платні і матеріального заохочення у межах наявних асигнувань затвердженого кошторису за попереднім погодженням із Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

-           запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних на договірних (контрактних) умовах;

-           запрошувати на роботу і укладати договори з висококваліфікованими викладачами вищих навчальних закладів та фахівцями на проведення занять з основних курсів, спецкурсів, окремих лекцій та інших форм навчання з учнями з погодинною оплатою, обумовленою в договорі. Для курсів, які фінансуються з бюджетних коштів, договором обумовлюється додаткова оплата, яка проводиться з небюджетних надходжень або з економії бюджету;

-           учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради навчального закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних надходжень навчального закладу або за рахунок додаткових джерел фінансування;

-           згідно з Положенням про Піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 45 встановлювати надбавки та здійснювати матеріальне заохочення педагогічних працівників навчально-виховного комплексу та викладачів вищих навчальних закладів за високі, творчі й інноваційні досягнення з навчання і виховання учнів (вихованців) навчально-виховного комплексу;

-           відкривати платні гуртки, секції, студії, факультативи, надавати додаткові освітні послуги згідно з чинним законодавством України;

-           бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

-           отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

-           залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

-           здійснювати контроль за якістю виконання поточного ремонту будівлі та споруд навчального закладу, безперервною роботою технологічного обладнання, освітлювання кабінетів, наладки тепломережі;

-           встановлювати шкільну форму для учнів, визначати емблему, прапор, герб закладу тощо, що відображатиме специфіку навчально-виховного процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж навчального закладу;

-           об'єднувати на підставі спеціальних угод діяльність навчально-виховного комплексу з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як на Україні, так і за її межами;

-           організовувати роботу пришкільного пристосованого табору відпочинку з денним перебуванням дітей.

1.13. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується, у навчально-виховному комплексі функціонують такі ступені навчання:

-           підготовчий ступінь - дошкільне відділення, до якого зараховуються діти від 4 (чотирьох) до 6 (шести) років;

-           І ступінь - початкова школа (1-4 класи) з допрофільним спрямуванням, термін навчання 4 роки;

-           II ступінь - основна школа (5-9 класи) з допрофільним спрямуванням, термін навчання 5років;

-           ІІІ ступінь - старша школа з профільним спрямуванням  (10-11 класи), термін навчання 2 роки.

1.14. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують:

1)    творча група вчителів з експериментальної роботи школи;

2)    творчі групи вчителів з роботи над обласною проблемною темою;

3)    психологічна служба навчально-виховного комплексу;

4)    науково-методична рада навчально-виховному комплексу;     

5)    методичні комісії вчителів:

-      математичного циклу предметів

-      природничого циклу предметів

-      гуманітарного циклу предметів

-      вчителів початкових класів та дошкільного відділення

-      школа молодого вчителя

-      м/к класних керівників

-      економічного циклу предметів.

1.15.  Медичне обслуговування учнів та вихованців здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату школи-комплексу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

         До основних  обов’язків медичних працівників НВК належать:

-           моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-           організація та проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

-           здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

-           медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-           проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

1.16.   Навчально-виховний комплекс  надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально профілактичних заходів

1.17.  У навчально-виховному комплексі організація харчування забезпечується Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі за рахунок місцевого бюджету та коштів батьків відповідно до норм харчування.    

1.18.    Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на працівників їдальні, медичних працівників та  керівника навчально-виховного комплексу.

1.19.    Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством.

1.20.    У навчально-виховному комплексі створена система управління охороною праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Директор школи-комплексу відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов’язки, призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах.

II.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.    Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до програми розвитку навчально-виховного комплексу, річного плану, планів роботи навчально-виховного комплексу на місяць та на тиждень.

          В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2.           Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, відповідно до яких складається робочий навчальний план навчально-виховного комплексу із конкретизацією варіативної складової, урахуванням техніко-економічного профілю навчання. Навчальний план - це основний документ, який регулює навчально-виховний процес навчально-виховного комплексу.

2.3.           Робочий навчальний план приймається рішенням педради з урахуванням побажань органів громадського самоврядування і пропозицій ради навчально-виховного комплексу та затверджується управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.4.           Згідно з Положенням "Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 114, навчально-виховний комплекс може проводити експериментальну роботу та набувати статусу експериментального навчального закладу і працювати за експериментальними навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України за поданням Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

2.5.           Відповідно до робочого навчального плану навчально-виховного комплексу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів та понад державних стандартів у профільних спеціалізованих класах для розвитку здібностей, обдарувань і талантів учнів навчально-виховного комплексу в аспекті реалізації їх компетентностей.

2.6.           Наказом Міністерства освіти та науки України від 24.12.2007 № 1166 передбачається використання загальноосвітніми навчальними закладами в організації навчально-виховного процесу навчальних планів, навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, позитивне рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН при реалізації інваріантної складової.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо змістовного наповнення варіативної складової, яка формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу навчального закладу, індивідуальних освітніх потреб учнів авторські навчальні програми та посібники, що розроблені педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану, які повністю враховують зміст і вимоги навчальної програми Міністерства освіти і науки України в структурі 12-річної школи, а також включають розділи для поглибленого вивчення предмету можуть використовуватись після відповідного рецензування, схвалення науковою-методичною радою навчально-виховного комплексу та погодженням в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

2.7.           Крім навчального плану навчально-виховний комплекс в своїй роботі керується такими документами, як річний план, програма розвитку навчально-виховного комплексу, заходи щодо реалізації обласних та міських цільових комплексних програм, концепції напрямків роботи навчально-виховного комплексу, розклад занять, журнали обліку навчальної роботи класів, плани роботи творчих груп, методичних об'єднань і науково-методичної ради.

2.8.           Для регламентації повсякденної діяльності Радою навчально-виховного комплексу приймаються, а директором затверджуються за погодженням профспілкового комітету навчально-виховного комплексу Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.9.           Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.10.      З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

2.11.      Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньої (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освіти.

2.12.      Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

2.13.      Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, прийом учнів до спеціалізованої школи (класу) з поглибленим і профільним вивченням предметів техніко-економічного напрямку проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі.

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України. Правила  прийому  схвалюються  радою навчально-виховного комплексу та затверджуються директором навчально-виховного комплексу за погодженням з управлінням освіти департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Конкурсні варіативні завдання розробляються методичними комісіями вчителів і мають відповідати діючим навчальним програмам і вимогам до вікових особливостей дітей.

Зазначені завдання затверджуються директором навчально-виховного комплексу за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.14.    Зарахування учнів до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі результатів конкурсного відбору та заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (табель успішності).

2.15.    Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад за навчально-виховним комплексом територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється.

2.16.    У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки, яка гарантує зарахування учня до іншого навчального закладу.

2.17.    Для учнів навчально-виховного комплексу І та ІІ ступеню навчання за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють створюються групи продовженого дня( 1 група – для учнів 1 класів; 2 група – для учнів 2-5 класів)

Зарахування до груп продовженого дня та відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Визначається такий режим роботи групи продовженого дня: 12.00 - 18.00.

2.18.  Структура навчального року (поділ на семестри та чверті, тривалість навчальних занять та режим роботи) встановлюється навчально-виховним комплексом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням із управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня по 29   грудня; другий з 15 січня по 27 травня.

2.19.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності, не пов'язаних з навчально-виховним процесом, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.20.    Навчання у навчально-виховному комплексі організовується за 5-денним навчальним тижнем.

2.21.    Відповідно до пропозицій ради школи-комплексу та за погодженням з управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради можливе застосування режиму роботи "повного дня". Доцільність та необхідність зазначеного або іншого режиму повинно мати обґрунтування та погодження з батьківською громадськістю,  органами охорони здоров'я та управлінням Держспоживслужби
міста Дніпра.

2.22.    3а погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчально-виховного комплексу щорічно радою навчально-виховного комплексу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів ( осінні, зимові та весняні)

2.23.    Тривалість уроків і занять у навчально-виховному комплексі становить:

-           у дошкільній групі 4-го і 5-го року життя - 15-20 хв.;

-           у дошкільній групі 6 року життя - 20-25 хв.;

-           у перших класах - 35 хв.;

-           у других-четвертих класах - 40 хв.;

-           у п'ятих-одинадцятих - 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви після другого або третього уроку – 20 хвилин, або всі перерви по 15 хвилин окрім п’ятої та шостої перерви – по 10 хвилин.

2.24.    Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та управлінням Держспоживслужби міста Дніпра.

2.25. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу та управлінням Держспоживслужби міста Дніпра та затверджується директором школи-комплексу. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури.

2.26.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 Домашні завдання учням 1 класів не задаються.

2.27.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів освіти визначаються Міністерством освіти і науки України.
   У навчально-виховному комплексі визначення рівня розвитку і досягнень вихованців та учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої 12-бальної системи оцінювання результатів навчання учнів:  у першому класі здійснюється вербальне оцінювання досягнень учнів у навчанні та розвитку особистості; у  2 - 11класах – за 12 бальною системою оцінювання згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів ( 2 клас оцінюється за рішенням педагогічної ради школи – комплексу)

 У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.28.  Поряд з лекціями та практичними заняттями у спеціалізованій школі  широко застосовуються екскурсії та інші форми активного опанування знаннями в аспекті формування інтелекту школярів.

2.29.    Поглиблення підготовки учнів із профілюючих предметів досягається як шляхом інтенсифікації вивчення базових курсів, вивчення спеціальних курсів за відповідними програмами, так і шляхом відвідування занять в гуртках, факультативах, проведенням занять в наукових лабораторіях середніх спеціальних та вищих навчальних закладах та в наукових установах.

2.30.    Наповнюваність класів, їх поділ на групи при вивченні профільних та інших навчальних предметів у навчально-виховному комплексі визначаються Міністерством освіти і науки України згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128). При цьому, за рішенням управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

2.31.    Результати семестрового та річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.32.    Порядок переведення учнів навчально-виховного комплексу визначається наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» від 14.07.2015 року за № 762 та зареєстрованого у Міністерстві Юстиції 30 липня 2015 року за № 924/27369

2.33.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний    ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом проведення державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за № 157/26602.

2.34. Учні спеціалізованих профільних класів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із закладу та за сприянням управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу за згодою батьків (п. 28, п. 30 Положення про загальноосвітній навчальний заклад)

2.35. З  урахуванням   регіональних   особливостей, кліматичних умов за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм (І ступінь - 175 робочих днів, ІІ-ІП ступінь - 190 робочих днів).

2.36.    Дитячі групи дошкільного відділення  школи-комплексу формуються за рівновіковим принципом і працюють за системою розвиваючого виховання в умовах збагаченого педагогічного середовища.

2.37.    Навчально-виховний процес у дошкільному відділенні школи-комплексу
 спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

2.38.    Гнучкий інноваційний педагогічний процес в основній і старшій школі будується диференційовано на органічному поєднанні класно-урочної та навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка забезпечується особистісно-орієнтованими технологіями навчання і виховання.

2.39.    Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткова робота та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

2.40.    Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року а також стану відвідування учнями навчальних занять здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особової справи учнів.

2.41.    Учням, які закінчили певний ступень навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні дошкільного відділення - психолого-педагогічна картка-характеристика;

по закінченні початкової школи - табель успішності та психолого-педагогічна характеристика;

 по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;                                                                                     

по закінченні навчально-виховного комплексу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.42.  3а успіхи у навчанні для учнів і вихованців встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальний лист, подяка, стипендія, золота та срібна медаль.

2.43. У навчально-виховному комплексі використовуються такі форми заохочення, які оформляються наказом директора або рішенням Ради навчально-виховного комплексу:

-           подяка школяру за зразкову поведінку, сумлінне ставлення до навчання, визначну громадську роботу;

-           подяка батькам за добре виховання школяра;

-           премія школяру за участь і перемогу в олімпіадах різних рівнів, конкурсах, при захистах наукових робіт в МАН і спортивних змаганнях за суспільно-корисну працю.

Можуть використовуватись і інші форми заохочення учнів за згодою Піклувальної ради навчально-виховного комплексу.

2.44. Залучення учнів до видів діяльності, непередбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.45. За відміні успіхи в навчанні учнів 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть  нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня

– похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями

– золотою « За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».
         За відмінні успіхи в навчанні випускниками закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.         Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є учні та вихованці всіх структурних підрозділів закладу, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекар, науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний персонал, обслуговуючий персонал, вихователі, батьки або особи, що їх замінюють.

3.2.         Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.         Учні та вихованці навчально-виховного комплексу мають право на:

                              -   доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у комунальному закладі

                               -           вибір профілю, форми навчання предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-           користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального закладу;

-           участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-           безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-           участь в органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу;

-           вільне вираження поглядів, переконань;

-           участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-           вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-           доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-           брати участь в обґрунтуванні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

-           захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

3.5.          Учні зобов'язані:

-           систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень;

-           дотримуватися вимог Статуту та правил для учнів;

-           бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-           дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

-           дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

-           брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-           бути дисциплінованими, дотримуватись розпорядку дня;

-           дбайливо ставитися до майна навчально-виховному комплексу; відшкодовувати збитки, нанесені майну навчально-виховного комплексу;

-           дотримуватись правил громадського порядку, виявляти повагу до вчителів, батьків, дорослих, поважати погляди і переконання інших;

-           учням навчально-виховного комплексу заборонено палити, вживати алкоголь, наркотики.

3.6.         За порушення Статуту навчально-виховного комплексу, правил  внутрішнього розпорядку до учнів можуть вживатись такі форми стягнень:

-           зауваження викладача або класного керівника;

-           зауваження або догана директора без занесення або із занесенням до особової справи учня.

3.7.         Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.8.         Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством

          України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та  іншими законодавчими актами.

          Педагогічні працівники для викладання профільних предметів у

          навчально-виховному комплексі приймаються на конкурсній основі.

3.9.         Педагогічні працівники мають право на:

-           захист професійної честі та гідності;

-           участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-           вносити пропозиції керівництву і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-           проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-           самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

-           участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу, органів громадського самоврядування;

-           самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

-           соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-           об'єднання у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-           позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-           підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-           отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

-           матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-           організацію навчально-виховного процесу за авторськими та експериментальними програмами і технологіями.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

-           забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-           сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-           сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-            настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-           виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-           готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-           дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-           здійснювати профільну підготовку учнів згідно з техніко-економічним напрямком роботи навчально-виховного комплексу.

3.11. У навчально-виховному комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти  і науки України.

3.12.  Обсяг навчального навантаження вчителів визначається директором  навчально-виховного комплексу за погодженням із профспілковим комітетом закладу.

 Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної  ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного  працівника.

 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що  передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою  педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13.    Керівник навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, вихователів дошкільних груп. їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку,Статутом навчально-виховного комплексу та посадовими обов’язками педагогічних працівників

3.14.    Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.15.    Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законодавством України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.16.    Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

                 3.17.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-           обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-           звертатись до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-           брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

-           на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

3.18.    Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття  дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-           забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-           постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природничих здібностей;

-           поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-           виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-           брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

-           брати учать в організації та проведенні ремонтних робіт та робіт щодо внутрішнього упорядковування навчально-виховного комплексу.

3.19.    Представники громадськості мають право:

-           обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;

-           керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-           сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

-           проводити консультації для педагогічних працівників;

-           брати участь  в  організації навчально-виховного процесу.

3.20.    Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази та розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

4.1    Управління навчально-виховним комплексом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

4.2    Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор за участю органів громадського самоврядування.

4.3    Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

4.4    Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються і звільняються з посади за наказом  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Призначення  та звільнення заступників директора   здійснюється   за   поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.5    Призначення та звільнення заступників директора здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради за поданням директора із дотриманням чинного законодавства.

4.6     Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори (конференція)  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-           працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

-           учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

-           батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників навчального закладу 30 % учнів, 30 % батьків і представників громадськості 30%.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники загальних зборів (конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, власник.

 

 4.7     Загальні збори (конференція):

-           обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-           заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу;

-           створюють батьківський комітет, учнівський комітет, методичні комісії, асоціації, положення про які розробляються на підставі типових які затверджені  Міністерством освіти і науки України

-           за рішенням загальних зборів ( конференції) створюється піклувальна рада, яка формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських  організацій, представників навчального закладу та окремих громадян. 

-           розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-           затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-           приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.8   Штатний розпис навчально-виховного комплексу  встановлюється власником відповідно до діючих нормативних документів.

4.9  За наявності додаткових коштів на фінансування закладу та колективного трудового договору можливе збільшення заробітної плати педагогічним працівникам.

          Відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом і проведення науково-методичної і експериментальної роботи навчально-виховного комплексу нового типу (за наявності бюджетних і додаткових коштів) можливе введення додаткових посад заступників директора з наукової, експериментальної, виховної роботи, а також керівників кафедр, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів.

4.10.   Директор навчально-виховного комплексу:

4.10.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямками діяльності школи у  відповідності з її Статутом і чинного законодавства України.

4.10.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету, завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.

4.10.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку школи, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших нормативних актів і навчально-методичних документів.

4.10.4. Визначає структуру управління школою, погоджує штатний розпис.

4.10.5.Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.

4.10.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.

4.10.7. Здійснює підбір педагогічних кадрів та здійснює підбір, прийом і розподіл інших працівників школи, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників, систематичного проходження атестації педпрацівників.

4.10.8. Визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності.

4.10.9. Встановлює посадові оклади працівникам школи згідно схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, з врахуванням обмежень, визначених державними нормативами.

4.10.10. Визначає надбавки і доплати до ставок і посадових окладів працівників школи, визначених Державною фінансово-нормативною політикою.

4.10.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і графіки відпусток.

4.10.12. Порушує клопотання про заохочення педпрацівників і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

4.10.13.Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.

    4.10.14. Формує контингент школярів в межах визначеної ліцензією квоти чи у відповідності з Положенням про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.

4.10.15. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію і акредитацію школи.

4.10.16. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів. Контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров’я учнів та працівників школи.

4.10.17. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх заміняють).

4.10.18.Здійснює відповідне інформування органів управління освітою щодо перспектив розвитку та умов життєдіяльності ввіреного закладу.

4.10.19. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єднань.

4.10.20. Керує діяльністю педагогічної ради школи.

4.10.21. Координує в школі діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань), піклувальної ради, батьківського комітету.

4.10.22. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування. профспілкової організації.

4.10.23. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які поступають з інших джерел; надає відділу освіти та громадськості щорічний звіт про надходження і витрати фінансових і матеріальних коштів.

4.10.24. Забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів.

4.10.25. Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.

4.10.26. Забезпечує облік, збереження і поповнення  навчально-матеріальної бази, облік і збереження  документації;  організовує діловодство, оформлення трудових книжок, ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності.

4.10.27. Організовує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги з державного соціального забезпечення та пенсій.

4.10.28. Керує на правах оперативного управління майном; укладає договори оренди комунального майна.

4.10.29. Організовує роботу із створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, положенням про охорону праці, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і Статутом школи; очолює цивільну оборону школи.

4.10.30. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень навчального закладу.

4.10.31. Призначає відповідальних осіб за дотриманням  вимог охорони праці та пожежної безпеки в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі і т.д., а також у підсобних приміщеннях.

4.10.32. Затверджує посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності трудового колективу.

4.10.33. Організовує  заходи із впровадженням пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

4.10.34. Вносить на обговорення педагогічним колективом пропозицій по організації роботи з охорони праці.

4.10.35. Звітується на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.

4.10.36.Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими типовими нормами і інструкціями, а також учнів при проведенні  суспільно-корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт і т.п.

4.10.37.  Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.

4.10.38. Оформляє прийом нових працівників тільки при наявності позитивного заключення медичного огляду.

4.10.39. Організовує у встановленому  порядку роботу комісії  щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.

4.10.40. Забезпечує  виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції.

4.10.41. Негайно повідомляє про будь-який нещасний випадок і випадки із смертельним наслідком безпосередньо завідувача відділу освіти, батьків травмованої особи чи осіб, що їх заміняють, приймає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до діючих положень.

4.10.42. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом виконання щорічної угоди з охорони праці. Підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

4.10.43. Затверджує за узгодженням з профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці; у встановленому порядку організовує перегляд діючих інструкцій.

4.10.44. Проводить вступний та первинний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками школи 1 раз на 6 місяців; оформляє проведення інструктажів у відповідному журналі тощо.

4.10.45. Планує у встановленому порядку періодичне навчання працівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти і охорони праці.

4.10.46. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадськістю щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов  для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті школи.

4.10.47. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.

4.10.48. Забезпечує навантаження працівників і учнів з врахуванням їх психофізіологічних можливостей. Організовує оптимальні режими праці та відпочинку.

4.10.49. Забезпечує умови для періодичного медичного обстеження всіх працівників навчального закладу, зберігає всі санітарні книжки працівників, згідно „Типового положення про охорону здоров’я та праці.”

4.10.50. Забезпечує належне проведення атестації комунального закладу.

4.10.51.Забороняє проведення освітнього процесу при наявності небезпечних умов для здоров’я  учнів чи працівників.

4.10.52. Проходить періодичне медичне обстеження.

4.10.53.Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті. громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

4.10.54. Забезпечує скоординованість усіх планів роботи школи.

4.10.55. Створює сприятливий соціально-педагогічний клімат.

4.10.56. Підлягає атестації відповідно порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

4.10.57. Визначає доцільність розподілу навчальних кабінетів, інших приміщень школи, контролює ефективність їх використання.

4.10.58. Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцію), місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.10.59. Забезпечує достовірність статистичних звітів, вакансій.

4.10.60. Забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчально-виховного комплексу, представляє його в усіх організаціях;

4.10.61. Несе відповідальність за свою діяльність перед Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та відділом освіти Ленінської районної у місті ради, місцевими органами державної влади;

4.10.62. Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

4.10.63. Організовує навчально-виховний процес;

4.10.64. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

4.10.65. Відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

4.10.66. Створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

4.10.67. Забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

4.10.68. Розпоряджається в установленому порядку майном навчально-виховного комплексу і коштами;

4.10.69. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

4.10.70. Дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами за узгодженням із батьківською громадськістю та дотриманням чинного законодавства.

4.10.71. Забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

4.10.72. Вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

4.10.73. Розглядає пропозиції педагогічної ради про включення учнів із навчально-виховного комплексу і за наявності підстав вирішує питання про їх подальше навчання;

4.10.74. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

4.10.75. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

4.10.76. Щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;

4.10.77. Організовує навчально-виховний процес;

4.10.78. Призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

4.10.79. Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

4.10.80. За погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

4.10.81. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

4.10.82. Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

     4.11.  У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчально – виховного комплексу.

4.11.1.   Метою діяльності ради є:

-           сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-           об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-           формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

-           розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;

-           підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.11.2.    Основними завданнями ради є:

-           підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-           визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-           формування навичок здорового способу життя;

-           створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;

-           сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-           підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-           сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

-           підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-           ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-           стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-           зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.11.3.   До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІП ступенів навчання, батьків і громадськості.   

Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами навчально-виховного комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.11.4.      Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

-           пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,  суспільства, держави;

-           дотримання вимог законодавства України;

-           колегіальності ухвалення рішень;

-           добровільності і рівноправності членства;

-           гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але мас бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту навчально-виховного комплексу, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

4.11.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу  ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Голова ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або    тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.11.6.    Рада навчально-виховного комплексу:

-           організовує виконання рішень загальних зборів;

-           вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-           спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

-           разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

-           затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

-           сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-           приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

-            разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору   

-            навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних  

-            планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а  

-            також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-           погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-           заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-           бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-           виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з учнями (вихованцями);

-           виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-           вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-           ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-           сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-           розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

-           розглядає питання родинного виховання;

-           бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-           виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-           виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-           вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-           ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-           сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-           розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового   навчання,   приймає   рішення   про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

-           розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих   соціально-економічних умовах;

-           сприяє педагогічній освіті батьків;

-           сприяє    поповненню    бібліотечного    фонду    та передплаті періодичних видань;

-           розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

-           організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

-           розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-           вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-           може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

 

4.12.    У навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, батьківська піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет, комісії, асоціації тощо.

4.13.    Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

                 4.13.1.    Основними завданнями Піклувальної ради є:

-           сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

-           співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

-           зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

-           організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

-           вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

-           запобігання дитячій бездоглядності;

-           сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;

-           стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

-           всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчально-виховним комплексом.

4.13.2.    Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного комплексу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

                   4.13.3.    Піклувальна рада діє на засадах:

-           пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-           дотримання вимог законодавства України;

-           самоврядування;

-           колегіальності ухвалення рішень;

-           добровільності і рівноправності членства;

-           гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.13.4.    Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-           скликає і координує роботу піклувальної ради;

-           готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-           визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-           представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам  піклувальної ради.

                   4.13.5.   Піклувальна рада має право:

-           виносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-           вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, роботи навчально-виховного комплексу в напрямку профільності навчально-виховного комплексу та для всебічного розвитку особистості учнів;

-           порушує клопотання перед державними органами управління про морально і матеріальне стимулювання директора навчально-виховного комплексу;

-           вирішує питання утворення та витрачення позабюджетного фонду "Майбутнє освіти" згідно з розробленою програмою;

-           залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;

-           вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу;

-           стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

-           брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-           створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування. Порушує клопотання про звільнення працівників навчально-виховного комплексу за наявності відповідних підстав.

4.14.   У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий  дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної  ради є директор навчально-виховного комплексу.

               4.15.  Педагогічна рада розглядає питання:

-           удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

-           переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-           підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-           морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу;

-           розглядає і підтримує творчі пошуки і дослідно-експериментальну роботу педагогів комплексу;

-           приймає рішення про систему оцінювання знань та поведінки учнів;

-           вирішує питання про доцільність та порядок проведення   перевідних екзаменів у профільних спеціалізованих класів до класів з загальноосвітнім рівнем підготовки згідно з результатами навчання учнів за семестрами та про виключення учнів із навчально-виховного комплексу за порушення статутних норм І правил;

-           приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-           розглядає питання про використання коштів фонду всеобучу;

-           сприяє розвитку творчої ініціативи працівників навчально-виховного комплексу, впровадженню досягнень науки, передового досвіду в практику діяльності навчально-виховного комплексу;

-           розглядає питання організації та здійснення лікувально-профілактичної роботи навчально-виховного комплексу , приймає відповідні рішення.

4.16.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

            Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.17.   У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.18.    У навчально-виховному комплексі створюється і діє науково-методична рада.

Науково-методична рада школи-комплексу:

-           обирає напрямки діяльності всіх науково-методичних та науково-експериментальних підрозділів та структурних одиниць навчально-виховного процесу навчально-виховного комплексу;

-           розглядає питання забезпечення умов діяльності навчально-виховного комплексу в інноваційному режимі функціонування та розвитку;

-           затверджує річні плани роботи всіх науково-методичних підрозділів закладу та підводить підсумки діяльності останніх;

-           координує науково-дослідну та експериментально-пошукову роботу колективу комплексу;

-           розглядає і погоджує календарні плани і програми;

-           координує діяльність всіх науково-методичних підрозділів навчально-виховного комплексу;

-           рекомендує до видання навчально-дидактичні посібники, авторські підручники та інші науково-методичні матеріали;

-           вносить пропозиції директору навчально-виховного комплексу про стимулювання учасників навчально-виховного процесу;

-           участь у роботі науково-методичної Ради беруть завідувачі методичних предметних кафедр, керівники творчих груп, адміністрація.

Головою Ради є директор навчально-виховного комплексу.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

              5.1.         Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчально-виховного комплексу.

5.2.         Майно навчально-виховного комплексу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.

5.3.         Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.         Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховного комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно чинного законодавства.

5.5.         Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається з основної будівлі навчально-виховного комплексу, із закріпленою земельною ділянкою до складу якої входять навчальні кабінети, майстерні (слюсарні, токарні, обслуговуючої праці тощо), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотека, архів, медичний, лінгафонний і комп'ютерний кабінети, їдальні та буфет, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження та споруди дошкільного закладу із закріпленою земельною ділянкою.

5.6.         Навчально-виховний комплекс має земельну ділянку, яка закріплена державним актом на землю, де розміщуються будівлі закладу, спортивний майданчик, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7.         Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за навчально-виховним комплексом, здійснюються за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, встановленому чинним законодавством.

5.8.             Навчально-виховний комплекс має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям та установам, вільні приміщення та спортивний майданчик, які не задіяні під час навчально-виховного процесу.

5.9.            Навчально-виховний комплекс має право списувати з балансу закладу матеріальні цінності які не придатні до подальшого використання. 

VI.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.         Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу № 36 здійснюється на основі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативних документів.

              6.2.         За рішенням власника бухгалтерській облік здійснюється або самостійно, або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної  політики Дніпровської міської ради.

6.3.         Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

1)    кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

2)    кошти, отримані за надання платних послуг;

3)    доходи від передачі в оренду приміщень, споруд та обладнання;

4)    благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

5) інші джерела фінансування які не заборонені законодавством.

6.4.         За рішенням департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчально-виховному комплексу можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на навчально-виховну роботу з учнями (курси за вибором, факультативні та гурткові заняття тощо), а також кошти на проведення ремонтних робіт та придбання матеріальних цінностей.

6.5.         У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти  фонду  загального  обов'язкового  навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчально-виховного комплексу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, який затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється навчально-виховним комплексом відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.6    Навчально-виховний комплекс має право згідно із чинним законодавством  на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу та матеріально-технічної і навчальної бази школи а також культурно-масових заходів для учнів і педагогічного колективу.

6.7. Порядок діловодства, бухгалтерський облік та облік матеріальних цінностей у навчально-виховному комплексі визначається і здійснюється відповідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та іншими органами виконавчої влади, яким підпорядкований навчально-виховний комплекс

 6.8. Навчально-виховний комплекс є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частин серед засновників ( учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.9.   Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються включно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами

6.10.  Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу ведеться  відповідно до чинного законодавства.

                6.11. У навчально-виховному комплексі утворюється благодійний фонд

         "Майбутнє освіти", програма допомоги якого спрямована на сприяння поліпшенню роботи навчально-виховного комплексу щодо залучення додаткових джерел фінансування, на зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу на забезпечення організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями, на піклування і заохочення учасників навчально-виховного процесу, на сприяння стимулювання творчої праці педагогічних працівників і учнів, на вирішення питань соціальної допомоги.

Питання про його формування та витрачення позабюджетних коштів належить до компетенції батьківської піклувальної ради навчально-виховного комплексу і вирішуються згідно із чинним законодавством.

6.12.    Кошти фонду "Майбутнє освіти" зберігаються на розрахунковому рахунку 26000203340100 ОКПО 25818173 Банк ДОД АППБ «Аваль» МФО 305653 і знаходяться в повному розпорядженні Батьківської піклувальної ради та Піклувальної ради навчально-виховного комплексу.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

          7.1.   Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.   Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.        Державний контроль здійснюють Державна Інспекція навчальних закладів, власник, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

8.3.        Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.        У період між атестацією проводиться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

             9.1. Припинення діяльності навчально-виховного комплексу здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням власника, а у випадках передбачених законодавством за рішенням суду.

          Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

          З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним  комплексом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного  комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.   У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

9.4.  У випадку реорганізації права та зобов’язання навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників, відповідно до чинного  законодавства або визначених навчальних закладів.